Polityka prywatności

                Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych w Firmie Ziegler Place Zabaw od A do Z, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCh

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Ziegler Place Zabaw od A do Z z siedzibą    w Kuźnicy Masłońskiej.

Dane Kontaktowe:
- e-mail: biuro@place-zabaw.com
- numer telefonu: 730 456 555
- adres do korespondencji: 42-450 Kuźnica Masłońska, ul. Zwycięstwa 39

2.  CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANI

Firma Ziegler Place Zabaw od A do Z przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z serwisu www.place-zabaw.com, w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług, w następujących celach:

A) OBSŁUGA ZAPYTAŃ PRZESYŁANYCH DROGĄ MAILOWĄ

Przesłanie wiadomości na adres e-mail zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
- podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne.

B) ZAMÓWIENIE KATALOGU W WERSJI DRUKOWANEJ

Złożenie zamówienia na katalog w formie drukowanej wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
- w celu realizacji marketingu bezpośredniego w postaci przesłania przez Administratora katalogu własnych produktów na wskazany adres pocztą tradycyjną.
- podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:
art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług.
- podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem wysłania do Pana/Pani katalogu w wersji drukowanej, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji zamówienia.

C) ZAPIS DO NEWSLETTER’ A

Zapis do newsletter’ a poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu e-mail:
- w celu subskrypcji newsletter’ a, który polega na wysyłaniu przez Administratora informacji handlowych na wskazany adres mailowy,
- podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a)– czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@place-zabaw.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- podanie danych osobowych w formularzu zapisu do newsletter’ a jest dobrowolne.

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:
a) dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań przesyłanych drogą mailową będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,
b) dane osobowe zebrane w celu otrzymania katalogu w wersji drukowanej będą przetwarzania do momentu realizacji zamówienia.
c) dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,
b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.
g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pan/Pani złożyć:
W formie pisemnej na adres: 42-450 Kuźnica Masłońska, ul. Zwycięstwa 39 oraz drogą mailową na adres: biuro@place-zabaw.com  

Odpowiedź będzie udzielona na adres z którego przesłano wniosek lub listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę
Ponadto ma Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

5. ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:
a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie np. podmioty świadczące usługi IT.